elever med rätt till särskilt stöd

Vi vet att skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Vidare finns det en uppsjö av saker att läsa när en elev behöver särskilt stöd. Vi har publikationer på skolverkets hemsida som tar upp väldigt många publikationer som går att läsa beroende på vilken infallsvinkel du har kring det nämnda.

Det handlar i korta drag om att eleven egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Reglerna innebär att skolan inte kan nöja sig med att en elev når den lägsta godtagbara kunskapsnivån utan eleven ska få ledning och  stimulans för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Även elever som lätt når de lägsta kunskapskraven ska få ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (skolverkets hemsida)

Kopierade nedanstående från skolverkets hemsida. Inte så snyggt!

1. Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd
Skolverkets allmänna råd för att stödja personalen i skolan samt huvudmannen i arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Best nr: 13:1331
Pris:  50 kr
Utgiven år: 2013
Antal sidor: 70
Rapporten i pdf format

Mer info >>
Beställ >>

2. Särskilt stöd i grundskolan. Reviderad 2011
En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Särskilt stöd i grundskolan har reviderats 2011.
Best nr: 08:1033
Pris:  65 kr
Utgiven år: 2011
Antal sidor: 96
Rapporten i pdf format
[ 569 KB ]

Mer info >>

(Går ej att beställa. Finns som pdf-fil.)
3. Risk för IG
Rapporten ger en bild av gymnasieskolors arbete med hjälp och stöd till elever som riskerar att inte nå målen för utbildningen.
Best nr: 10:1181
Pris:  50 kr
Utgiven år: 2010
Antal sidor: 64
Rapporten i pdf format
[ 370 KB ]

Mer info >>
Beställ >>

4. Skolan och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare.
Hur möter skolorna barn som har Aspergers syndrom eller liknande svårigheter? Rapporten bygger på enkät- och fallstudier av skolors erfarenheter.
Best nr: 09:1136
Pris:  70 kr
Utgiven år: 2009
Antal sidor: 117
Rapporten i pdf format
[ 490 KB ]

Mer info >>

(Finns endast som pdf-fil.)
5. Uppdrag om Kunskapsbedömning i särskola och särvux
Redovisning av uppdraget Kunskapsbedömning i särskola och särvux givet i särskild ordning för budgetåret 2008/2009.
Pris: Gratis
Utgiven år: 2009
Antal sidor: 6
Rapporten i pdf format
[ 92 KB ]

Mer info >>

(Finns endast som pdf-fil.)
6. Tillgänglighet till skolors lokaler
Syftet med rapporten är att inventera den fysiska tillgängligheten till grund- och gymnasieskolans lokaler, belysa vilka brister som finns samt analysera orsaker till skillnader mellan olika kategorier av skolor.
Best nr: 08:1052
Pris:  65 kr
Utgiven år: 2008
Antal sidor: 122
Rapporten i pdf format
[ 1857 KB ]

Mer info >>
Beställ >>

Denna publikation har fler än en pdf. Gå till Mer info för att se samtliga pdf’er.
7. Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram OBS! Utgått
Ny version av allmänna råden för arbetet med åtgärdsprogram hittar du här
Best nr: 08:1036
Pris:  45 kr
Utgiven år: 2008
Antal sidor: 28
Rapporten i pdf format
[ 1469 KB ]

Mer info >>
Beställ >>

Denna publikation har fler än en pdf. Gå till Mer info för att se samtliga pdf’er.
8. Funktionshinders(o)synlighet i skolans läromedel
Hur framställs funktionshinder i svenska läroböcker? Den frågan granskades i en underlagsrapport till Skolverkets rapport “I enlighet med skolans värdegrund?” Denna studie om funktionshinder i läromedel presenteras här tillsammans med en fördjupad diskussion.
Best nr: 07:1027
Pris:  50 kr
Utgiven år: 2007
Antal sidor: 92
Rapporten i pdf format
[ 531 KB ]

Mer info >>
Beställ >>

9. På andras villkor – skolans möte med elever med funktionshinder
Denna utvärdering av hur tillgänglig utbildningen är för elever med funktionshinderhar särskilt tagit fasta på elevernas egna beskrivningar av sin skolkarriär.
Best nr: 06:946
Pris:  70 kr
Utgiven år: 2006
Antal sidor: 72

Mer info >>
Beställ >>

Denna publikation har fler än en pdf. Gå till Mer info för att se samtliga pdf’er.
10. Inkludering av elever (Fif nr 28)
Begreppet inkludering har under senare år kommit att bli allt oftare använt i samtal om specialpedagogik. Var kommer det ifrån och vad betyder det? Betecknar det något nytt eller är det ett nytt ord för gamla idéer? Vad får det för konsekvenser att ordet har fått ett “plus-värde”?
Pris: Gratis
Utgiven år: 2006
Rapporten i pdf format
[ 191 KB ]

Mer info >>

(Finns endast som pdf-fil.)
11. Elever som behöver stöd men får för lite
Vilka elever får inte det stöd de har rätt till? Vad kan det bero på? Hur kan det förstås i ett större sammanhang? I den här rapporten har tio skolors arbete granskats av forskare vid Göteborgs universitet. De har även studerat hur skolpersonal, elever och föräldrar upplever arbetet med detta.
Best nr: U04:075
Pris:  70 kr
Utgiven år: 2005
Antal sidor: 55
Rapporten i pdf format
[ 309 KB ]

Mer info >>
Beställ >>

12. Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan
Hur ser stödet ut för de elever som är i behov av att få det? Och får alla som behöver stöd verkligen det? Och hur arbetat skolor med den specialpedagogiska verksamheten? Det är några frågor som får svar i Skolverkets kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan.
Best nr: 03:813
Pris:  50 kr
Utgiven år: 2003
Antal sidor: 100
Rapporten i pdf format
[ 350 KB ]

Mer info >>
Beställ >>

13. Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram
En skrift som behandlar hur man kan arbeta med särskilt stöd,utifrån åtgärdsprogram.
Best nr: 01:668
Pris:  15 kr
Utgiven år: 2001
Antal sidor: 18
Rapporten i pdf format
[ 144 KB ]

Mer info >>
Beställ >>

14. Tre magiska G:n
Denna bok redogör för orsaker till att vissa elever med rörelsehinder samt elever med ADHD, DAMP och Aspergers syndrom inte når målen samt vad skolan gör för att hjälpa och stödja dessa elever.
Best nr: 01:658
Pris:  50 kr
Utgiven år: 2001
Antal sidor: 56
Rapporten i pdf format

Mer info >>
Beställ >>

15. Minoritetselever och matematikutbildning
Publikationen har utgått! Litteraturöversikten belyser de faktorer som har betydelse för hur minoritetselever kan tillgodogöra sig matematikundervisningen.
Best nr: 01:617
Pris:  65 kr
Utgiven år: 2001
Antal sidor: 131
Rapporten i pdf format

Mer info >>

(Går ej att beställa. Utgått.)
16. Gymnasieutbildning för elever med dövblindhet
Översyn av gymnasieutbildningen för ungdomar med dövblindhet.
Best nr: 01:602
Pris:  40 kr
Utgiven år: 2001
Antal sidor: 89
Rapporten i pdf format

Mer info >>

(Går ej att beställa.)
17. Riksgymnasier för elever med svåra rörelsehinder
Resultaten från en utvärdering av verksamheten vid riksgymnasierna för elever med svåra rörelsehinder redovisas här utifrån organisations-, verksamhets- och elevperspektiv.
Best nr: 96:218
Pris: Gratis, porto tillkommer
Utgiven år: 1996
Antal sidor: 84

Mer info >>
Beställ >>

18. Studieresultat och social bakgrund
Den är översikten har som syfte att beskriva vad de senaste fem årens forskning om eventuella samband mellan social bakgrund och studieresultat kommit fram till.
Best nr: 95:141
Pris:  60 kr
Utgiven år: 1995
Antal sidor: 31
Rapporten i pdf format

Mer info >>
Beställ >>

19. Utvecklingsarbete för elever med läs- och skrivsvårigheter.
I denna skrift presenterar 32 nätverksskolor kortfattat sitt arbete. Syftet med skriften är främst att informera om dessa skolors verksamhet.
Best nr: 96:262
Pris:  20 kr
Utgiven år: 1997
Antal sidor: 47

Mer info >>
Beställ >>

20. Att undervisa vuxna invandrarelever i svenska
Boken behandlar analfabetism och alfabetisering i ett internationellt perspektiv. Särskilt vuxna invandrares situation och behov tas upp här.
Best nr: 94:134
Pris:  50 kr
Utgiven år: 1994
Antal sidor: 31

Mer info >>
Beställ >>

# 1 till 20 av 41   < Föregående 20  |  Nästa 20 >
Du hittar det hos KGMAB

Du hittar det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Betyg och bedömning, Det dagliga arbetet. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam