Använda sig av värdeorden – Lgr11 Idh

Att använda sig av värdeorden inom idrott och hälsa är viktigt både för oss och för eleverna. Få våra elever att förstå hur vad dessa orden betyder, vilket innebär att vi bör arbeta systematisk med värdeorden inom de olika kunskapsområdena som vi går in i. Aligmentplanering är ett sätt att få eleverna fösta mer, att de får vara delaktiga i att ta fram hur ni skall uppnå de olika färdigheterna med hjälp av värdeorden.

 Nedan är en sammanställning av några av de vanligaste värdeorden i kunskapskra­ven. Sammanställningen rymmer bara sådana värdeord som används i flera ämnen. På så sätt kan den tjäna som underlag för vidare diskussioner och jämförelser kring hur värdeorden används i olika ämnen. I vissa fall anges i tabellen nedan alternativa värdeord för en nivå. Uttrycken varie­rar ibland något mellan kursplanerna för att nyansskillnader mellan olika ämnen ska bli tydliga, eller för att uttrycken ska passa in i olika textsammanhang.

I många fall är uttrycken sådana att absoluta gränsdragningar mellan dem inte är möjliga att göra. Då måste värdeorden tolkas och förstås i relation till det sammanhang och det innehåll de relaterar till i respektive ämne. I anslutning till varje uppsättning värdeord följer en kort beskrivning av hur de används i kunskapskraven.

 det som står ovan är taget från  Kommentarmaterial till kursplanen i idrott och hälsa Skolverket sida. 22

Motorik och rörelse Årskurs 6

Kunskapskrav Din kommentar om du skulle vilja sätta det.   Taget från kommentarsmaterialet
A Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Eleven kan anpassa sina rörelser till aktiviteten    Väl – relativt väl – till viss del 

Uttrycken används för att beskriva hur väl eleven kan anpassa sitt handlande till en situation eller ett sammanhang.

 

Uttrycken används också för att beskriva hur väl anpassad användningen av t.ex. strategier, metoder, verktyg, begrepp eller modeller är till olika situationer.

 

På högre betygsnivåer ökar kraven på att eleven deltar på ett funktionellt sätt och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.

 

C Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Eleven kan oftast anpassa sina rörelser till aktiviteten  
E Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven kan ibland anpassa sina rörelser till aktiviteten  

 Årskurs 9

BETYG KUNSKAPSKRAV Din KOMMENTAR   KOMMENTARMATERIAL
A Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget    Väl – relativt väl – till viss del 

Uttrycken används för att beskriva hur väl eleven kan anpassa sitt handlande till en situation eller ett sammanhang.

 

Uttrycken används också för att beskriva hur väl anpassad användningen av t.ex. strategier, metoder, verktyg, begrepp eller modeller är till olika situationer.

 

På högre betygsnivåer ökar kraven på att eleven deltar på ett funktionellt sätt och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten.

 

C Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan oftast anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget  
E Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan ibland anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget  

Dans Årskurs 6

BETYG KUNSKAPSKRAV Din KOMMENTAR   KOMMENTARMATERIAL
A I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm. Eleven kan anpassa sina rörelser till takt och rytm   Väl – relativt väl – till viss del
C I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm. Eleven kan oftast anpassa sina rörelser till takt och rytm   Uttrycken används för att beskriva hur väl eleven kan anpassa sitt handlande till en situation eller ett sammanhang.
E I rörelser till musik och i enkla danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm. Eleven kan ibland anpassa sina rörelser till takt och rytm    

 Årskurs 9

BETYG KUNSKAPSKRAV Din KOMMENTAR   KOMMENTARMATERIAL
A I danser och rörelse- och träningsprogram tillmusik anpassar elevensina rörelser väl till takt, rytm ochsammanhang. Eleven kan anpassa sina rörelser till takt, rytm och sammanhang   Väl – relativt väl – till viss del
C I danser och rörelse- och träningsprogram tillmusik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm ochsammanhang. Eleven kan oftast anpassa sina rörelser till takt, rytm och sammanhang   Uttrycken används för att beskriva hur väl eleven kan anpassa sitt handlande till en situation eller ett sammanhang.
E I danser och rörelse- och träningsprogram tillmusik anpassar eleven till viss delsina rörelser till takt, rytm ochsammanhang. Eleven kan ibland anpassa sina rörelser till takt, rytm och sammanhang    

Hälsa och livsstil Årskurs 6

BETYG KUNSKAPSKRAV Din KOMMENTAR   UR KOMMENTARMATERIAL
A Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter Eleven kan väga in egna tankar ur flera olika aspekter och argumentera kring dessaGe bedömningsexempel    Välutvecklade och väl underbyggda Utvecklade och relativt väl

Enkla och till viss del

 

Värdeorden enkla/utvecklade/välutvecklade används ofta för att ange kvaliteten på elevens resonemang

 

Enkla motiveringar känneteck­nas ofta av att de är allmänt hållna och baseras mer på subjektiva värdeomdömen än på utvecklade argumentationer.

 

Mer utvecklade motiveringar kännetecknas av att de väger in flera olika aspekter och baseras på allt mer tydliggjorda argumentationer och tankegångar.

 

C Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter Eleven kan väga in egna tankar och sakliga argumentGebedömningsexempel  
E Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter Eleven kan väga in egna tankar, ser det ur sin egen synvinkelGe bedömningsexempel  

Hälsa och livsstil Årskurs 9

BETYG KUNSKAPSKRAV Din KOMMENTAR   UR KOMMENTARMATERIAL
A Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemangom huraktiviteterna tillsammans med kost andra faktorer kan påverkahälsan och den fysiska förmågan.

 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter

 

Eleven kan väga in egna tankar ur flera olika aspekter och argumentera kring dessa med hjälp av djupare analyser som bygger på fakta och innehåller relevanta begreppJag känner/upplever… för att… och det i sin tur…    Väl fungerandeRelativt väl fungerandeI huvudsak fungerande

 

Uttrycken används för att ange hur utvecklad elevens förmåga är att bland annat välja, använda och kombinera strategier, metoder, verktyg, begrepp eller modeller

 

 

Välutvecklade

Utvecklade

Enkla

 

Värdeorden välutvecklade/utvecklade/ enkla används ofta för att ange kvaliteten på elevens resonemang

Mer utvecklade motiveringar kännetecknas av att de väger in flera olika aspekter och baseras på allt mer tydliggjorda argumentationer och tankegångar.

 

Enkla motiveringar känneteck­nas ofta av att de är allmänt hållna och baseras mer på subjektiva värdeomdömen än på utvecklade argumentationer

 

 

Väl underbyggda

Relativt väl underbyggda

Till viss del underbyggda

 

Uttrycken används för att ange graden av underbyggnad i elevens argument, slutsatser eller resonemang.

Underbyggnad handlar om stöd i fakta och sakförhållanden men också om logiken i resonemanget.

C Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteterEleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemangom huraktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverkahälsan och den fysiska förmågan. 

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter

 

Eleven kan väga in egna tankar och sakliga argument som bygger på en del fakta och innehåller en del begreppJag känner/upplever… för att…  
E Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemangom huraktiviteterna tillsammans med kost ochandra faktorer kan påverkahälsan och den fysiska förmågan.

 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter

Eleven kan väga in egna tankar, ser det mer övergripande och ur sin egen synvinkel.Viss fakta ligger till grund 

Jag känner/upplever…

 

Att orientering Årskurs 6

BETYG KUNSKAPSKRAV Din KOMMENTAR   UR KOMMENTARMATERIAL
A Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan – självständig/avancerad nivå   God – relativt god – viss Uttrycken används för att beskriva hur förtrogen eleven är med något

 

Uttrycken används också för att beskriva hur väl anpassad

(i detta fall med vilken grad av säkerhet) användningen av t.ex. strategier, metoder, verktyg, begrepp eller modeller är till olika situationer.

 

Viss anpassning innebär […] att eleven väljer och använder strategier och metoder med någon tanke om hur det ska fungera i den aktuella problemsituationen. På högre betygsnivåer krävs att eleven väljer och använder strategier och metoder som är allt mer effektiva i förhållande till problemet som ska lösas.

C Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Kan med lite hjälp/medelnivå  
E Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Behöver hjälp/tydliga ledstänger  

Årskurs 9

BETYG KUNSKAPSKRAV Din KOMMENTAR   UR KOMMENTARMATERIAL
A Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Kan – självständig/avancerad nivå   God – relativt god – viss Uttrycken används för att beskriva hur förtrogen eleven är med något

 

Uttrycken används också för att beskriva hur väl anpassad

(i detta fall med vilken grad av säkerhet) användningen av t.ex. strategier, metoder, verktyg, begrepp eller modeller är till olika situationer.

 

Viss anpassning innebär […] att eleven väljer och använder strategier och metoder med någon tanke om hur det ska fungera i den aktuella problemsituationen. På högre betygsnivåer krävs att eleven väljer och använder strategier och metoder som är allt mer effektiva i förhållande till problemet som ska lösas.

C Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Kan med lite hjälp/medelnivå  
E Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Behöver hjälp/tydliga ledstänger  

 Friluftsliv och utevistelse Årskurs 6

BETYG KUNSKAPSKRAV Din KOMMENTAR   UR KOMMENTARMATERIAL
A Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. I princip alltid   God – relativt god – viss Uttrycken används för att beskriva hur förtrogen eleven är med något

 

Uttrycken används också för att beskriva hur väl anpassad användningen av t.ex. strategier, metoder, verktyg, begrepp eller modeller är till olika situationer.

 

 

C Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpass­ning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Oftast  
E Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Ibland, vid vissa tillfällen  

 Årskurs 9

Kunskapskrav Din kommentar   Taget från kommentarsmaterilet
A Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med godanpassning till olika förhållanden, miljöer och regler I princip alltid   God – relativt god – viss Uttrycken används för att beskriva hur förtrogen eleven är med något

 

Uttrycken används också för att beskriva hur väl anpassad användningen av t.ex. strategier, metoder, verktyg, begrepp eller modeller är till olika situationer.

 

Viss anpassning innebär […] att eleven väljer och använder strategier och metoder med någon tanke om hur det ska fungera i den aktuella problemsituationen. På högre betygsnivåer krävs att eleven väljer och använder strategier och metoder som är allt mer effektiva i förhållande till problemet som ska lösas.

C Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt godanpassning till olika förhållanden, miljöer och regler Oftast  
E Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med vissanpassning till olika förhållanden, miljöer och regler Ibland, vid vissa tillfällen  

 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Betyg och bedömning, Det dagliga arbetet. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam