Mer än bara gympa!!

Det händer inte lika ofta längre, men ändock händer det att allt för många (fortfarande) ser vårt ämne endast som ett “görande” ämne. Oavsett om det skulle vara mångas önskan, så är inte så fallet. Vårt ämne är unikt, då det är ett praktiskt och teoretiskt ämne. Här har vi den utmaningen som jag brottas med allt för ofta. Hur får jag, med stora klasser en hög kvalitativ undervisning som bidrar till ett högre/längre lärande?! (Alla ämnen känner nog likadant).

Men om vi tänker oss vårt ämne som är så viktigt i så många olika aspekter, det har vi läst i forskningsrapport efter forskningsrapport. Varför väljs det då, att trycka in så många olika aspekter att bedöma i samma ämnet? Givetvis skall det ske en större integrering, där det talas om ex ergonomi i alla delar, men hur ofta sker det?

IMG_2255-0.PNG

 

Som bilden ovan, så känns det som att ibland ramlar en del ur handen på en. Hur många har inte sagt, fan-missade ha ett riktigt arbete kring ergonomi! eller, som jag vet att det ser ut, ja, fyra friluftlivslektioner får duga detta året också, ja just det, vi hade en friluftsdag, så då blir det 5 tillfällen! Hur får vi alla mynt i burken utan att någon ramlar ur? Hur kan du med de kunskapskrav, mål, centrala innehåll kopplat till det som är viktigt, validitet och reliabilitet??

IMG_2081.JPG

På gymnasiet, är min tolkning, (den behöver inte stämma) att 3-4 friluftslivslektioner inte är tillräckligt. Om vi tittar på kursplanen;

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Ämnets syfte
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle.Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.
Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.
Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.
Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.

Förmåga att hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter.
Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.
Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

Kursen idrott och hälsa 1 omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll
Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
Rörelse till musik samt dans.
Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
Metoder och redskap för friluftsliv.
Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud(händer oftast ute vid någon sjö.)
Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
Spänningsreglering och mental träning.
Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans

Jag har haft tunnelseende för att ta fram det som jag tolkar som aktiviteter som skall utföras i utemiljö kopplat till friluftslivet olika nyanser. Min fråga blir då: Hur får du eleverna att uppnå denna kunskap?! (Har inte kunskapskraven med här). Ta då i beaktning att eleven skall tränas inför eventuella kunskapsmätningar!! Hur kan vi som lärare vara säkra på följande:

 

IMG_2256.PNG

Om vi har väldigt få lektioner inom ett visst område, så bidrar det också till att eleverna inte tränas i att klara av de uppgifter som de skall klara av. När du talar om för dina elever, att nu blir du examinerad! Har de då fått rätt utbildning innan? Om vi byter ut ordet friluftsliv mot kondition, styrketräning, kordination etc så är jag en av dem som räcker upp min hand; det har ni fått flera olika metoder att träna efter, ni har utvecklat färdigheter i det nämnda. Men har eleverna fått det i friluftslivet? Vidare blir det svårare att uppnå det som bilden ovan visar. (Bilden är från Karlstadsuniversitet)

IMG_2252.PNG

 

 

Vidare med validiteten så innebär det, att om eleverna inte fått den träningstid som behövs för att kunna visa på de olika kunskapsnivåerna så anser jag, med min erfarenhet, att jag knappt vet själv vad jag skall mäta hos eleven. Har inte hunnit tänka igenom det, känner du igen dig? (Bilden är från Karlstadsuniversitet)

 

 

IMG_2259.PNG

Hur gör du med att göra det viktigaste bedömbart? (Bilden är från Karlstadsuniversitet)

IMG_2258.PNG

Du skall inte väga in alla andra faktorer än det som skall bedömas. Hur gör du då? Hur får du en kvalitativ undervisningen där görandet inte ligger i fokus hela tiden i form av prestation och kopplar in de teoretiska aspekterna för att sedan väga in ALLT ANNAT SOM SKALL KOPPLAS IN för att göra kursen så bra och stimulerande, utvecklande samt bejakande som möjligt?

Nu slutar jag för idag!

IMG_2194.PNG

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Det dagliga arbetet, Friluftsliv, GY11. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam