Uppgift E C A
Kondition Eleven kan med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av konditionsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av konditionsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan. Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av konditionsaktiviteter, Šven av komplex karaktŠr, som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan.
Orientering 1 HT Eleven kan med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av konditions- och friluftslivsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av konditions- och friluftslivsaktiviteter  som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan. Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd avkonditions- och friluftslivsaktiviteter , Šven av komplex karaktŠr, som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan.
Eleven kan med goda ršrelsekvaliteter genomfšra aktiviteter i naturmiljšer.  Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra aktiviteter i naturmiljšer.
StyrketrŠning Eleven kan med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av styrketrŠningsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av styrketrŠningsaktivitetersom utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan. Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av styrketrŠningsaktiviteter, Šven av komplex karaktŠr, som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan.
Dans Eleven kan med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av dansaktiviteter som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av dansaktivitetersom utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan. Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av dansaktiviteter, Šven av komplex karaktŠr, som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan.
Orientering 2 VT Eleven kan med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av konditions- och friluftslivsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av konditions- och friluftslivsaktivitetersom utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan. Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av konditions- och friluftslivsaktiviteter, Šven av komplex karaktŠr, som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan.
Eleven kan med goda ršrelsekvaliteter genomfšra aktiviteter i naturmiljšer.  Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra aktiviteter i naturmiljšer.
Isvak Eleven kan med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av friluftsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av friluftsaktiviteter som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan. Eleven kan med sŠkerhet och med goda ršrelsekvaliteter genomfšra en bredd av friluftsaktiviteter, Šven av komplex karaktŠr, som utvecklar den kroppsliga fšrmŒgan.
  Eleven visar i utšvandet av idrott, motion och friluftsliv hŠnsyn till sin egen och andras sŠkerhet och kan efter samrŒd med handledare vidta ŒtgŠrder vid skada eller nšdsituation.
HLR  Eleven visar i utšvandet av idrott, motion och friluftsliv hŠnsyn till sin egen och andras sŠkerhet och kan i samrŒd med handledare vidta ŒtgŠrder vid skada eller nšdsituation. Eleven visar i utšvandet av idrott, motion och friluftsliv hŠnsyn till sin egen och andras sŠkerhet och kan efter samrŒd med handledare vidta ŒtgŠrder vid skada eller nšdsituation.
Konditionsuppg I samband med det beskriver eleven šversiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse fšr den kroppsliga fšrmŒgan och hŠlsan.  I samband med det kan eleven utfšrligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse fšr den kroppsliga fšrmŒgan och hŠlsan. Beskrivningen innehŒller fšrklaringar med koppling till relevanta teorier. I samband med det kan eleven utfšrligt och nyanseratbeskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse fšr den kroppsliga fšrmŒgan och hŠlsan. Beskrivningen innehŒller fšrklaringar med koppling till relevanta teorier.
Konditionsplanering/genomfšrande Eleven kan bedšma sina egna utvecklingsbehov i frŒga om kroppslig fšrmŒga och kan med viss sŠkerhet vŠlja omrŒden och metoder fšr trŠning, ta ett aktivt ansvar fšr att genomfšra dessa samt med enkla omdšmen vŠrdera resultatet.  Eleven kan bedšma sina egna utvecklingsbehov i frŒga om kroppslig fšrmŒga och kan med viss sŠkerhet vŠlja omrŒden och metoder fšr regelbundentrŠning, ta ett aktivt ansvar fšr att genomfšra dessa samt med nyanseradeomdšmen vŠrdera resultatet. Eleven kan bedšma sina egna utvecklingsbehov i frŒga om kroppslig fšrmŒga och med sŠkerhet vŠlja omrŒden och metoder fšr regelbunden trŠning, ta ett aktivt ansvar fšr att genomfšra dessa samt med nyanserade omdšmen vŠrdera resultatet i relation till trŠningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin trŠning till variationer i fšrutsŠttningarna.
StyrjetrŠningsplanering/ genomfšrande Eleven kan bedšma sina egna utvecklingsbehov i frŒga om kroppslig fšrmŒga och kan med viss sŠkerhet vŠlja omrŒden och metoder fšr trŠning, ta ett aktivt ansvar fšr att genomfšra dessa samt med enkla omdšmen vŠrdera resultatet.  Eleven kan bedšma sina egna utvecklingsbehov i frŒga om kroppslig fšrmŒga och kan med viss sŠkerhet vŠlja omrŒden och metoder fšr regelbundentrŠning, ta ett aktivt ansvar fšr att genomfšra dessa samt med nyanseradeomdšmen vŠrdera resultatet. Eleven kan bedšma sina egna utvecklingsbehov i frŒga om kroppslig fšrmŒga och med sŠkerhet vŠlja omrŒden och metoder fšr regelbunden trŠning, ta ett aktivt ansvar fšr att genomfšra dessa samt med nyanserade omdšmen vŠrdera resultatet i relation till trŠningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin trŠning till variationer i fšrutsŠttningarna.
Prov 1. trŠningslŠra, kost, doping, normer. Dessutom kan eleven šversiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och šversiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framtrŠder i trŠningsverksamheter, friluftsliv och samhŠllet i švrigt. Dessutom kan eleven utfšrligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utfšrligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framtrŠder i trŠningsverksamheter, friluftsliv och samhŠllet i švrigt. Dessutom kan eleven utfšrligt och nyanseratdiskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen ochutfšrligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framtrŠder i trŠningsverksamheter, friluftsliv och samhŠllet i švrigt.
I samband med det beskriver eleven šversiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse fšr den kroppsliga fšrmŒgan och hŠlsan.  I samband med det kan eleven utfšrligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse fšr den kroppsliga fšrmŒgan och hŠlsan. Beskrivningen innehŒller fšrklaringar med koppling till relevanta teorier. I samband med det kan eleven utfšrligt och nyanseratbeskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse fšr den kroppsliga fšrmŒgan och hŠlsan. Beskrivningen innehŒller fšrklaringar med koppling till relevanta teorier.
Du kan med enkla omdšmen vŠrdera resultatet av din trŠning.  Du kan  med nyanserade omdšmen vŠrdera resultatet av din trŠning. Du kan med nyanserade omdšmen vŠrdera resultatet av din trŠning i relation till trŠningsmetodernas teorier.
Prov 2: Isvaksbad, friluftsliv, stress, mental trŠning Dessutom kan eleven šversiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och šversiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framtrŠder i trŠningsverksamheter, friluftsliv och samhŠllet i švrigt. Dessutom kan eleven utfšrligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utfšrligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framtrŠder i trŠningsverksamheter, friluftsliv och samhŠllet i švrigt. Dessutom kan eleven utfšrligt och nyanseratdiskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen ochutfšrligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framtrŠder i trŠningsverksamheter, friluftsliv och samhŠllet i švrigt.
Ergonomiredovisning Dessutom kan eleven šversiktligt diskutera motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och šversiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framtrŠder i  samhŠllet i švrigt. Dessutom kan eleven utfšrligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utfšrligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framtrŠder i  samhŠllet i švrigt. Dessutom kan eleven utfšrligt och nyanseratdiskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen ochutfšrligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framtrŠder i  samhŠllet i švrigt.
Eleven kan šversiktligt redogšra fšr de krav som olika situationer stŠller pŒ ergonomisk anpassning av ršrelser. Eleven kan utfšrligt redogšra fšr de krav som olika situationer stŠller pŒ ergonomisk anpassning av ršrelser. Eleven kan utfšrligt och nyanserat redogšra fšr de krav som olika situationer stŠller pŒ ergonomisk anpassning av ršrelser.
Eleven kan med viss sŠkerhet anpassa sina ršrelser ergonomiskt till olika situationer och šversiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljšer kan anpassas till mŠnniskan. Eleven kan med viss sŠkerhet anpassa sina ršrelser ergonomiskt till olika situationer och utfšrligt diskutera hur arbets- och studiemiljšer kan anpassas till mŠnniskan. Eleven kan med sŠkerhet anpassa sina ršrelser ergonomiskt till olika situationer och utfšrligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljšer kan anpassas till mŠnniskan.