Skillnaden mellan GY11 och GY25 syfte i idrott och hälsa 1

Tänkte det skulle vara intressant att titta lite mer ingående på vad som är skillnaden mellan Gy11 och Gy25. Finns ett kortare stycke kring det, men här tänkte jag titta på alla aspekter, mål, central innehåll och betygskriterierna. Min tolkning, när jag läst det ett par ggr är att det fokus har flyttats lite. För min del, så är det som jag tolkar Gy25, precis så vi arbetat på sedan Gy11. 

Vi börjar med att titta på; Ämnets syfte:

Gy11 Gy25

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle. Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier. Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika rörelseaktiviteter utifrån sina förutsättningar. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för och utveckla deras förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som källa till hälsa och välbefinnande. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att ta ansvar och göra val som främjar hållbara och sunda tränings- och levnadsvanor. Undervisningen ska ge utrymme för en variation av rörelse- och friluftsaktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att anpassa olika aktiviteter utifrån olika förutsättningar. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att relatera sina egna erfarenheter av rörelse- och friluftsaktiviteter till fakta och vetenskap samt kommunicera om dessa. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vilka konsekvenser olika levnadsvanor kan få, för psykisk och fysisk hälsa. På så vis ska eleverna ges möjlighet att lägga en grund för ett livslångt hälso- och rörelseintresse. Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmåga att agera säkert samt att hantera risker vid nödsituationer i samband med rörelse- och friluftsaktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ergonomi och förmåga att tillämpa detta i vardags-, arbets- och samhällsliv.

Det jag tolkar utifrån det som står ovan och som jag kan särskilja lite på är olika begrepp. Sen har det tagits bort lite också från Gy11 till Gy 25. (Vi behöver ta i beaktning att det är inte klart ännu. Det skall gå några varv till kan jag garantera. Blir en uppdatering framöver antar jag.) Det jag inte kan se i Gy25 som går att se i Gy11 är: 

 Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Begreppen som det är skillnad på i syftet, är;

Gy11; ska, utveckla, utgöras

Gy25: bidra, förmåga, stimulera, främja

Kontentan blir att det är mer öppet i Gy25 är min tolkning.

 • Ska är ett verb som används för att uttrycka en skyldighet, en planerad händelse eller en framtids handling.
 • bidra innebär att ge eller hjälpa till med något. Det kan vara i form av pengar, arbete, tid eller andra resurser.

Annars generellt sätt så har vi inte jättestora skillnader, men jag tycker mig se en liten mer öppenhet och inte direkthet i hur det skall planeras upp. Vidare så finns det några saker jag tänker mig blir problematisk som det vart innan också. 

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att relatera sina egna erfarenheter av rörelse- och friluftsaktiviteter till fakta och vetenskap samt kommunicera om dessa.

Här blir min tolkning, vilket givetvis inte behöver stämma. Men med tanke på de ekonomiska klyftorna så har många av de eleverna jag har på min skola, inte alls något friluftsliv att relatera till. Då blir det, om jag får ha svarta hatten, skolans uppgift att ge möjligheter samt erfarenheter kring frilufts livsaktiviteter.  En annan sak jag gillar mer med Gy25 är detta; 

utvecklar förmåga att ta ansvar och göra val som främjar hållbara och sunda tränings- och levnadsvanor. Undervisningen ska ge utrymmeför en variation av rörelse- och friluftsaktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att anpassaolika aktiviteter utifrån olika förutsättningar.’

Friluftsliv aktiviteterna återkommer ofta, vilket är bra, men det är inte så många skolor som löser det väldigt bra är min förståelse. Då blir det oftast heldagar eller halvdagar vilket ställer till det för kollegiet. Men annars begrepp som, förmåga, göra val, gillar jag!

Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena; 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Publicerat i Allmänt, GY11, Gy25 | Etiketter , | Lämna en kommentar

Uppdaterade ämnesplaner GY-25-Idrott och hälsa

Nu kommer det nya direktiv kring våra ämnen på skolan. Se till att börja läsa på och förstå vad som är skillnaden mellan GY11 och GY25!! 🙂 Helt övertygad om att flertalet har jobbat med “det nya” men skönt att kursen idrott och hälsa är lite bantad. Tänkte skriva ett annat inlägg om det. 

MED Gy25 så går vi ifrån ett kursbetyg till ett ämnesbetyg i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Det innebär flera förändringar i ämnesplaner, programstrukturer, examensmål och programmål. Några punkter kring GY25:

 1. Ämnesplaner:

  • Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer istället för dagens kurser.
  • Ett ämne kan ha en eller flera nivåer.
  • Eleverna kommer att kunna få undervisning under en längre sammanhållen period innan det slutliga betyget sätts.
 2. Examensmål och programmål:

  • Ämnen, examensmål och programmål uppdateras
  • Syftet med ämnesbetyg är att ge eleven längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts. (är detta relevant för idh1 eller 2? För skolor som har kursen på 2 år kanske?)
  • Lärare får bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn.
 3. Övergångsperiod:

  • Gy25 gäller från 1 juli 2025.
  • Elever som börjat sin utbildning tidigare läser enligt nuvarande ämnesplaner och får kursbetyg.
  • Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 finns möjlighet för elever att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.
 4. Statsbidrag:

  • Huvudmän för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola eller komvux kan söka statsbidrag för att förbereda för införande av ämnesbetyg.

www.skolverket.se

 

 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bedömning stöd för idrott och hälsa

Denna del har alltid varit en utmaning för de flesta kan jag tänka mig. Alla har vi olika förutsättningar och kommer från olika idrottsbakgrunder. En som spelat handboll och fotboll många år kommer troligtvis kunna se lättare, men säkert även vara mer kritisk i sin bedömning. Med den meningen ovan, så behöver det inte alls betyda så, men en dansare har ett helt annat öga för rörelser än vad jag har.

Bedömning av goda rörelse egenskaper i gymnasieidrott och hälsoutbildning är en utmaning eftersom det finns många olika faktorer som påverkar rörelseförmågan och olika sätt att bedöma den. I det svenska exemplet finns det dock några specifika utmaningar som kan påverka bedömningen av goda rörelse egenskaper.

En av de största utmaningarna är bristen på standardiserade tester för att bedöma rörelseförmåga. Detta gör det svårt att jämföra resultat mellan olika skolor eller lärare, och det kan leda till ojämlikhet i bedömningarna. Dessutom kan lärare ha olika uppfattningar om vad som utgör en “god” rörelseförmåga, vilket kan påverka bedömningen. (Olika artiklar)

En annan utmaning är att eleverna kan ha olika utgångspunkter när det gäller rörelseförmåga. Vissa elever kan ha tränat och utvecklat sin rörelseförmåga sedan tidig ålder, medan andra kanske inte har haft samma möjligheter eller intresse. Detta kan påverka bedömningen eftersom det kan vara svårt att bedöma vad som är en realistisk förväntan för varje individ.

Ytterligare utmaningar kan vara bristen på utbildning för lärare när det gäller bedömning av rörelseförmåga. Tror inte det indirekt, mer att det handlar om vårt bagage från idrottsföreningarnas liv som vi har olika. Många lärare har inte tillräcklig kunskap om biomekanik och andra faktorer som påverkar rörelseförmågan, vilket kan göra det svårt att bedöma på ett korrekt sätt. Detta kan leda till felaktiga bedömningar och missade möjligheter att hjälpa eleverna att förbättra sin rörelseförmåga.

För att navigera dessa utmaningar är det viktigt att lärare och skolor fokuserar på att utveckla standardiserade tester och bedömningskriterier för rörelseförmåga, samt att ge lärare tillräcklig utbildning och träning för att bedöma rörelseförmåga på ett korrekt sätt. Dessutom är det viktigt att skapa en kultur där rörelse och fysisk aktivitet uppmuntras och prioriteras, både i skolan och utanför den, för att hjälpa eleverna att utveckla och förbättra sin rörelseförmåga.

Bedömning stöd

 
 

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar