Bedömningstöd Lgr11 – Friluftsliv

Kunskapsområdet Friluftsliv och utevistelse handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysisk aktivitet, vila och rekreation. Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. En viktig utgångspunkt är att bedömningen i detta kunskapsområde förutsätter undervisning och lärandesituationer utomhus. ”Utemiljöer” kan vara skolgården, skolans närområde med parker, torg samt idrotts- och andra aktivitetsanläggningar, men också skogsdungar, bergknallar, ängar, sjöar och andra naturmiljöer. Utemiljön är olika för olika skolor beroende på var dessa är belägna; i staden eller på landet, i snörika eller snöfattiga områden, vid kusten eller i inlandet. Alla dessa olika förutsättningar påverkar inriktning på och val av aktiviteter, men de behöver inte begränsa omfattningen av undervisningen utomhus.

Från bedömningstöd från skolverket!!

Friluftsliv och utevistelse omfattar en bredd av aktiviteter som kan bedrivas utomhus såsom vandring, paddling, skidåkning, fiske, lägerverksamhet, matlagning etc. Dessa aktiviteter kräver olika grad av rörelse. Ytterligare vägledning kan fås av kommentarmaterialet till kursplanen . Kunskapsområdena Friluftsliv och utevistelse, Hälsa och livsstil samt Rörelse har flera gemensamma beröringspunkter. Som lärare i idrott och hälsa är det dock viktigt att hålla isär när och hur olika kunskapskrav bedöms i olika uppgifter. Nedanstående kunskapskrav berör kunskapsområdet Friluftsliv och utevistelse.

Kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav för betyget C Kunskapskrav för betyget A
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

 

För att underlätta bedömning presenteras nedan några exempel på elevuppgifter med vidhängande förslag på en konkretisering av kunskapskraven riktat till läraren.

Exempel på elevuppgifter i Friluftsliv och utevistelse 

Tillsammans med en kamrat, ska du göra en färd som innebär att ni startar vid punkt A på kartan och tar er till punkt B. Under färden kommer ni att passera fem olika stationer. Vid dessa stationer kommer ni att möta lärare och få lösa olika typer av friluftsuppgifter. Du ska förbereda dig för färden genom att göra en skriftlig planering (se deluppgift A). 

Deluppgift A. Planera färden 

Planera en genomförbar färd där ditt val av färdsätt, möjliga rastplatser, utrustning och mat framgår. Motivera dina val med hänsyn till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området.

Eftersom deluppgift A, B, D och F utgår ifrån de två angivna processerna i kunskapskravet, planera och genomföra, har vi i uttolkningen av kunskapskravet separerat dessa delar i linje med uppgiften. Vi hoppas uppnå ökad tydlighet på så sätt. I deluppgift A är det planeringen som prövas.

Tillämpning av den aktuella delen av kunskapskravet 

Kunskapskrav för betyget E: Eleven planerar…friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler Kunskapskrav för betyget C: Eleven planerar…friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler Kunskapskrav för betyget A: Eleven planerar…friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven anpassar till viss del sitt val av färdsätt, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området. Eleven anpassar relativt väl sitt val av färdsätt, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området. Eleven anpassar väl sitt val av färdsätt, möjliga rastplatser, utrustning och mat i förhållande till vilket klimat, vilka miljöer, vilka regler och vilka risker som gäller för det aktuella området.

Exempel på dokumentation av uppgiften skulle kunna vara elevens egen skriftliga dokumentation eller av eleven producerade filmer som visar förberedelserna.

Deluppgift B. Öppen eld och värme 

Du ska välja en lämplig plats och därefter iordningsställa en eldstad med hjälp av stenar. När denna är klar ska du välja ut bränsle till elden och sedan lägga i ordning bränslet så att det går att tända. Utan att tända elden ska du därefter visa var du skulle antända bränslet och hur du skulle göra för att hålla elden levande. Avslutningsvis ska du visa hur du skulle göra för att släcka elden. 

En möjlig uttolkning av bedömning av genomförandet, viket prövas i den här uppgiften, ser ut enligt nedan.

Tillämpning av den aktuella delen av kunskapskravet 

Kunskapskrav för betyget E: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter Kunskapskrav för betyget C: Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter Kunskapskrav för betyget A: Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt lägga tryckförband på ett öppet sår, skadeförebygga en stukad fot samt lägga en person i stabilt sidoläge efter skador som inträffat utomhus.Dessutom kan eleven ge enkla beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra sig utomhus. Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt lägga tryckförband på ett öppet sår, skadeförebygga en stukad fot samt lägga en person i stabilt sidoläge efter skador som inträffat utomhus.Dessutom kan eleven ge utvecklade beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra sig utomhus. Eleven kan på ett väl fungerande sätt lägga tryckförband på ett öppet sår, skadeförebygga en stukad fot samt lägga en person i stabilt sidoläge efter skador som inträffat utomhus.Dessutom kan eleven ge välutvecklade beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra sig utomhus.

Exempel på dokumentation från uppgiften skulle kunna vara filmsekvenser av eleven eller skriftliga anteckningar av hur eleven iordningsställer en eldstad.

Deluppgift C. Första hjälpen, säkerhet och risk 

Du ska hantera tre olika nödsituationer utomhus genom att visa hur man: a) lägger ett tryckförband på ett öppet sår, b) förebygger skada vid stukad fot och c) lägger en person i stabilt sidoläge. 

Uppgiften ska bedömas utifrån följande del av kunskapskravet.

 

Tillämpning av den aktuella delen av kunskapskravet 

Kunskapskrav för betyget E: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter Kunskapskrav för betyget C: Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter Kunskapskrav för betyget A: Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt lägga tryckförband på ett öppet sår, skadeförebygga en stukad fot samt lägga en person i stabilt sidoläge efter skador som inträffat utomhus.

Dessutom kan eleven ge enkla beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra sig utomhus.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt lägga tryckförband på ett öppet sår, skadeförebygga en stukad fot samt lägga en person i stabilt sidoläge efter skador som inträffat utomhus.

Dessutom kan eleven ge utvecklade beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra sig utomhus.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt lägga tryckförband på ett öppet sår, skadeförebygga en stukad fot samt lägga en person i stabilt sidoläge efter skador som inträffat utomhus.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade beskrivningar av risker förknippade med att vistas och röra sig utomhus.

Exempel på dokumentation från uppgiften skulle kunna vara filmsekvenser av eleven eller lärares skriftliga anteckningar av hur eleven hanterar olika nödsituationer.

Deluppgift D. Lägerplats 

Du ska välja en plats där man kan bygga ett läger för boende under minst en natt. Vid valet av lägerplats ska du ta hänsyn till, och förklara, hur behovet av sömn och hygien kan tillgodoses vid din lägerplats. Du ska också visa hur man sätter upp ett tält eller hur man bygger ett vindskydd. 

Deluppgift D, liksom deluppgift B, prövar själva genomförandet.

Tillämpning av den aktuella delen av kunskapskravet 

Kunskapskrav för betyget E: Eleven …genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler Kunskapskrav för betyget C: Eleven…genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler Kunskapskrav för betyget A: Eleven…genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven anpassar till viss del val av lägerplats samt iordningsställande av tält eller vindskydd för att möjliggöra sömn och hygien. Eleven anpassar relativt väl val av lägerplats samt iordningsställande av tält eller vindskydd för att möjliggöra sömn och hygien. Eleven anpassar väl val av lägerplats samt iordningsställande av tält eller vindskydd för att möjliggöra sömn och hygien.

 

Exempel på dokumentation från uppgiften skulle kunna vara filmsekvenser av eleven eller lärares skriftliga anteckningar av hur eleven anlägger en lägerplats.

Deluppgift E. Att orientera sig 

Du ska följa en snitslad bana och markera den på kartan. Du ska därefter ta ut kompasskurs till tre förutbestämda punkter på kartan. 

Nedanstående del av kunskapskravet prövas via uppgiften.

Tillämpning av den aktuella delen av kunskapskravet

Kunskapskrav för betyget E: Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel Kunskapskrav för betyget C: Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel Kunskapskrav för betyget A: Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig genom att markera den snitslade banan på kartan och ta ut kompasskurs till givna punkter på kartan. Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig genom att markera den snitslade banan på kartan och ta ut kompasskurs till givna punkter på kartan. Eleven kan med god säkerhet orientera sig genom att markera den snitslade banan på kartan och ta ut kompasskurs till givna punkter på kartan.

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Friluftsliv, Pedagogik. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam