AAS-Gy11-Lgr11 (taget från färdigt material)

Ämnet – Idrott och hälsa
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Ämnets syfte

I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier. Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.

Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.

Genom undervisningen ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Lgr11 – ur syftestexterna till respektive ämne

samhällskunskap
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exem-

Svenska

pel aktuella samhällsfrågor och argumentera uti-

• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument från fakta, värderingar och olika perspektiv. Söka information om samhället från medier, Inter- net och andra källor och värdera deras relevans och samt sammanfatta huvud dragen i vad som sagts trovärdighet.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

biologi
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

idrott och hälsa

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

 

http://res.sli.se/00/Media/UR/177904-1_Droger.pdf

 

Varför börjar man ta anabola androgena steroider?

• Varför började Kimmie missbruka anabola androgena steroider?

• Varför tror du att många börjar använda AAS?

Vilka tar anabola androgena steroider?

• Vilka är det som missbrukar AAS?
• Det nya fenomenen är att fler tjejer tar AAS än

tidigare, varför har det blivit så?

Vad säger dopningslagen?

• Vad får polisen göra om de misstänker att någon missbrukar AAS?

• Vad säger dopningslagen?
• Att köpa AAS på nätet likställs med att köpa

narkotika på nätet. Vad innebär det?
• Ge exempel på vad preparaten kan innehålla.

Hur upptäcker man ett missbruk?

• Vad är Dopingjouren för något?
• Vilka tecken finns som gör att man kan upptäcka om en person missbrukar AAS?

Vad är sund träning?

• Hur ser du på sund träning?

• Varför tror du att folk tar kosttillsskott?

• ”De flesta behöver inte kosttillskott” säger man i filmen. Vad menar man med det?

• Hur kan vi förebygga användandet av AAS? Råd och stöd

• Skolsköterskan i filmen menar att vi måste kunna känna oss nöjda med oss själva och ac- ceptera andra oavsett skönhetsideal. Varför är det viktigt?

• Vad bör man göra om man upptäcker ett AAS-missbruk?

• Varför behövs mer information om AAS?
• Varför tror du att missbruk av AAS kan vara en

inkörsport till annan kriminalitet?

Diskussionsfrågor:

Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen är det viktigt att läraren/ledaren funderar igenom hur man ska
hantera diskussionen och svaren. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina svar.
En klassrumsdiskussion kan vara besvärlig om någon i gruppen missbrukar anabola androgena steroider eller andra droger men det får inte hindra en öppen och givande diskussion.

• Vad eller vilka är det som påverkar vår kroppsbild och kroppsideal? • Vad är kroppsideal idag? Hur var det för hundra år sedan?
• Vad är skönhetsideal för en kvinna? För en man?
• Hur ser kroppsidealet ut i andra kulturer?

• Vad är du nöjd med hos dig själv och din kropp?
• Påverkar ditt utseende ditt självförtroende?
• Skulle du själv kunna tänka dig att förändra någon kroppsdel genom operation, mediciner eller droger? Varför/varför inte?
• Måste man vara vacker för att andra skall tycka om en själv – eller du tycka om dem?
• Hur tror du att media – TV, tidningar, affischer m.m. –

påverkar våra kroppsideal?
• Varför tror du att ungdomar och andra tar anabola andro- gena steroider (AAS)?
• Vad vet du om AAS?
• Vilka biverkningar och effekter tycker du verkar mest svåra? • Hur kan man märka om någon tar AAS?
• Vad bör man göra om man tar eller funderar på att ta AAS? Vart kan man vända sig för att få råd och stöd?
• Vilka regelverk styr missbruket av hormonläkemedel och vilka blir påföljderna?

Vill du veta mer?

www.dopingjouren.se – rikstäckande telefonrådgivning och kun- skapscentrum kring dopning. • www.drugsmart.se – webbplats om ANT-frågor för både skolor och allmänhet, ger även råd och hjälp. • www.drogportalen.se – ett samarbete med flera organisationer och myndigheter i syfte att man som besökare ska hitta information. • www.fhi.se – Folkhälsoinstitutet bl.a. har till uppgift att förebygga ohälsa. • www.rf.se – Riksidrottsförbundet har bl.a. som uppgift att verka mot dopning inom svensk idrott. • www.lakemedelsverket.se – Statlig myndighet som arbetar för patienternas säkerhet genom kontroll, godkännande och information till hälso- och sjukvården.

• www.slv.se – Livsmedelsverket arbetar för att säkra livs- medel av hög kvalitet och bra matvanor. • www.tullverket.
se – Svenska Tullverkets bestämmelser och information om narkotika, alkohol och dopning. • www.polisen.se – Polisen har information om narkotika och dopning på sin webbplats. • www.can.se – Centralförbundet för alkohol- och narkoti- kaupplysning. CAN samlar in och sammanställer resultat av undersökningar, statistik och andra data. • www.kvinnofrid. se – Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum på Internet med information om kunskapsutveckling och praktiskt arbete inom området våld mot kvinnor.

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i GY11, Okategoriserade, Quick fix - lektionsplaneringar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam