Träning- och Friluftslivsuppgift Idh2

Träning- och Friluftslivsuppgift Idh2

Våren 2017

Bildresultat för bergsklättring

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa.

Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. Att bedriva friluftsliv i sig ger som bekant flera olika fördelar för vår hälsa. Men om vi skall bedriva ett mer fysiskt utmanande friluftsliv kan det vara bra med att träna inför denna utmaning.

Nöjes- och motionspromenader, vistelser i skog och mark och trädgårdsarbete är våra tre vanligaste friluftsaktiviteter. Mer än hälften av de svarande i undersökningen menar att de i hög grad har haft upplevelser av trygghet, återhämtning och en naturpräglad miljö vid det senaste friluftstillfället. Vidare så återfinns vintertid flertalet olika aktiviteter såsom skridskor, skidor, jogga i naturen, pimpelfiske, fiske etc.

Relaterad bild

Uppgift:

Denna uppgift är uppdelad i tre delar, den första delen är praktiskt andra och tredje delen är teoretiskt. Du skall på något sätt ha/eller bedrivit/bedriva någon form av friluftsliv, det kan vara promenad i skogsområde, laga mat på stormkök, åka skidor, sitta och titta ut över vatten, läsa en bok ute i naturen, friluftsliv är mångt och mycket. Man mår bra i naturen. Det är en självklar vardags-

erfarenhet för många människor, inte mycket att orda om kan man tycka. Att en enkel promenad kan förändra ens sinnesstämning och kan få en att känna sig både piggare och lugnare förklaras ofta lite svepande med att det är skönt att få frisk luft och röra lite på sig, vilket förvisso är sant, men det finns mer förklaringar bakom det.

Efter att du har utfört din frilufts livsaktivitet (kan vara de delarna som du gjort i kursen också) skall du jämföra den med en som utförs på sommartid eller en friluftslivsaktivitet vi gjort på idrottslektionen. Aktiviteten skall rymmas inom begreppet friluftsliv. Friluftsliv är ett brett begrepp och kan innefatta mångt och mycket. Jag vill att du väljer två ganska skilda aktiviteter för att hitta Därav listas några nedan:

Vandra i skog och mark | Köra/åka med motorbåt | Fjällvandringar | Orienteringstävling Fågelskådning | Köra/åka snöskoter | Trädgårdsodling

| Gå i en park i staden |Utförsåkning på skidort | Bada i havet | Paddla havskajak | Spela golf | Cykla i naturen | Skridskor | pimpelfiske/fiske | skidåkning

Exempel: Jag har valt att jämföra friluftslivsaktiviteterna skidåkning och flugfiske. Skillnaderna mellan dessa två är när jag åker skidor bedriver jag en mer av aktiv typ av friluftsliv. Med det menar jag, jag tar hjälp av en lift för att ta mig upp i backen och njuter av kylan och dess utsikt jag får från liften. Vidare är det en frisk bris av luft som biter i mina kinder. När jag sedan tar mig ner i backen ser jag den som en utmaning som jag vill att jag skall bemästra på bästa sätt… osv Alla typer av människor åker skidor, jag ser inget direkt manligt eller kvinnligt i det. Jag har läst någonstans att det är fler män som åker t.ex. offpist, men vet inte om det är vetenskapligt… osv. Skidåkning blev en miljard industri när arbetarklassen märkte att det gick att tjäna pengar på själva sporten… osv

Bildresultat för flugfiske

Flugfiske är en mer passiv friluftslivsaktivitet enligt mig. Jag står där med mitt flugfiskespö och känner hur vattnet forsar och ger mig en direkt dos av avslappning och harmoni. Det känns som att jag blir tankad med energi från den grönska som omger mig. Jag har läst i pdfén frisk i naturen att; Naturens betydelse som rekreationskälla för människan har under senare år hamnat alltmer i Fokus i samhället. Vilket jag förstår när jag befinner mig där i forsen. Vad gäller manligt och kvinnliga utövare vet jag inte riktigt hur fördelningen ser ut. Men en förutfattad mening jag har, är att fler män utövar flugfiske. Enligt jordbruksverket så lägger män lite mer än dubbelt så mycket pengar på utrustning för fritidsfiske. Men den summan inkluderar även fiske av krabba och allt inom fisket. Så det går inte att säga hur den fördelningen ser ut då jag inte

Bildresultat för vinter friluftsliv

Funnit någon undersökning kring det. Enligt en undersökning Man kan konstatera att det övervägande är män som sportfiskare. Enligt undersökningen

”Fiske 2000” (utförd av SCB åt Fiskeriverket) är det i åldern 16-84 år, 22,7% av männen och

7,1% av kvinnorna som fiskat mer än fem gånger de föregående tolv månaderna.

Man kan vid första anblick tycka att diskrepansen inte är så anmärkningsvärd. Ungefär 1/3 av sportfiskarna är kvinnor.

 

Till den träningsdel som ni utfört under några veckor, eller flertalet veckor, så skall ni välja den träningsmetod som ni valt att träna efter och beskriva i vilket sammanhang den är bra, varför du valt den träningsmetod och beskriva den på djupet. Det innebär också att du behöver ta in parametrar som sömn och kost. Detta innebär, ett exempel som fördjupning av en träningsform, att;

 

Vid bergsklättring så behövs både kondition och styrka. Med styrka anses det inom klättrar kretsen att du bör besitta förmågan att kunna lyfta din egen kroppsvikt i olika sammanhang, men samtidigt vara förmögen att kunna hantera laktat nivån (mjölksyran) som oftast bildas i kroppens olika muskler vid de fysiska ansträngningarna som uppstår vid bergsklättring. Förutom vanlig styrketräning såsom strong lift, så har jag också valt att träna efter den relativa ”nya” metoden Ocklusionsträning.

 

Ocklusionsträning är en metod som inte passar sig vid varje träningspass då det är ett otroligt jobbigt sätt att öka sin muskelhypertrofi, men är ett bra komplement till exempel strong lift. Det är ett effektivt sätt att bygga muskler som behövs vid framförallt bergsklättring. Begreppet har flera olika namn, såsom strypträning, ischemisk styrketräning, kaatsu eller BFR training (blood flow restricted training)[1]. Vad ocklusionsträning innebär är att du medvetet tar bort en del av blod- och syretillförseln till själva muskulaturen. Du skall inte stoppa blodflödet helt, utan stryper det lite grann. Detta bidrar till att muskeln inte får den syre mängd den önskar för att kunna utföra det arbete som den skulle önska. Vidare kan den inte ta bort de slaggprodukter som kroppen önskar. Slaggprodukter bildas i muskulaturen vid träning, framförallt när arbetet försämras i muskulaturen.

Vidare är det inte endast minskningen i blodflödet som särskiljer ocklusionsträning mot mer vanlig träning. När du utför ocklusionsträning använder du nämligen lättare vikter än normalt. Istället för kanske 6-12 repetitioner som är det normala när det gäller klassisk styrketräning så kan ett set med ocklusionsträning vara upp emot 30 repetitioner.

Trots den relativt lätta vikten kommer du att få en hög fiberaktivering av träningen. Orsaken till detta är för att dina typ 1 fiber som normalt arbetar när du jobbar mot ett lättare motstånd är väldigt beroende av syre för att fungera. Och när det inte kommer något syre tröttnar de fort och då kopplar du på dina typ 2 fiber istället. Dessa är bättre på att arbeta utan syre men skapar då samtidigt en hel del slaggprodukter.

Den här träningen har faktiskt visat sig fungera minst lika bra som den klassiska formen av styrketräning för att öka i muskelmassa[2]. Hos otränade är det så effektivt så man har visat att bara promenader med minskat blodflöde kan ge ökad muskelmassa och styrka[3].

And so on………..

Till de aktiviteterna som du valt skall du försöka svara på följande frågor som är kopplade till den aktiviteten samt att det tillkommer lite allmänna frågor som vi berört på idrottslektionerna kring friluftsliv:

Frågorna:

Beskriv ifall det finns någon skillnad på de friluftsaktiviteterna som du valt att jämföra? (exempel, fysiskt, avslappning, återhämtning mentalt etc.) Kan du känna att du fick något speciell upplevelse av den valda aktiviteten. Se länk nedanför om spontan uppmärksamhet. )

Vilken typ av utövare är det som dras till den aktiviteten i samhället? (exempel, fotboll utövas i större utsträckning i förorter. Skidåkning utförs oftare av medelklassen och uppåt etc.)

Tror du att olika livsstilar och kroppsideal framträder i den aktiviteten? (t.ex. down Hill motainbike vs långfärdskridskor?) Kan du se ifall det är någon skillnad på utövare manligt eller kvinnligt?

Hur ser din kontakt med naturen ut? Varför ser den ut som den gör, är du mkt  eller lite i naturen och varför kommer det sig att det blivit så?

Tror du det finns en inneboende koppling mellan människan och naturen?

Varför är det bra med att vistas i naturen? Vad händer i kroppen vid arbete/vistelse i naturen utifrån de aktiviteterna du valt?

Går det att se sambandet mellan människan, vatten och skog ur ett historiskt perspektiv och nutida? Har den här vandringen, kajakpaddlingen någon betydelse för vårt kulturarv? Att vistas i naturen är viktigt för människans rekreation, varför?

Länkar till dokument som behövs för att svara på frågorna:

http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:128285/FULLTEXT01.pdf

http://www.friskinaturen.org/media/

fritt_fram_f_r_friluftsliv_naturv_rdverkt               friluftsr_det.pdf http://www.friskinaturen.org/media/naturen_som_kraftk_lla.pdf Idrottenskönsmönster: https:www.dropbox.com/s/9y7274474b46j44/Idrottens-

konsmonster%282%29.pdf ?dl=0

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

  • Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
  • Förmåga att    genomföra       och    anpassa        utevistelser        utifrån     olika förhållanden och miljöer.
  • Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  • Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

 

K           u            n           s            k            a            p            s            k            r           a            v

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan

eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan elevenutförligt beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven översiktligt beskriva aktiviteternas fysiologiska och psykologiska betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan utförligt och nyanserat beskriva riskfaktorer i samband med fysiska

aktiviteter.

Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn  till  sin egen  och a n d r a s   s ä k e r h e t   s a m t kan utförligt beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet samt kan översiktligt beskriva riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter.

 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter beskriva friluftsliv, motion och idrott. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat beskriva friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.

 

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa. Eleven kan utförligt beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa. Eleven kan översiktligt beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.

[1] http://tyngre.se/artiklar/stryp-dig-till-framgaang/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23364292

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16339340

IMG_2282.PNG

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Friluftsliv, GY11, Quick fix - lektionsplaneringar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam