En debatt examination Hälsa mfl

Tänkte med detta inlägg ge en ny insikt i att du som idrottslärare kan ha debatt med eleverna utifrån Sveriges elva folkhälsomål. Det går givetvis att göra detta på flera olika sätt. Det som jag ser som den främsta styrkan med denna typ av kunskapsmätning är att ni kan sammarbeta med flera olika ämnen, ex Svenska.

De mål, CI och kunskapskrav som kan kopplas till dessa nedanstående är ganska många. Väljer att inte gå in på det i detta redan långa inlägget.

Nedan har jag två liknande koncept, men lite olika frågeställningar. Hoppas ni kan hitta bra samarbete med era kollegor på skolan.

Innan seminariet

Vidare kommer ni även längre ner i dokumentet finna direktiven kring varje mål, dvs. vilket ställningstagande ni som grupp ska ha. Observera att jag valt att göra på lite olika sätt beroende på vilket mål det är som behandlas. Vissa är bara för eller emot ett påstående, andra har jag gett direktiv kring ert ställningstagande i en viss fråga. Resultatet är ändå detsamma så läs igenom det mål som ni ansvarar för och börja sedan hitta belägg för era argument som talar för det ställningstagande ni fått. Viktigt är att givetvis vända er till målet i fråga, men begränsa er inte enbart till det utan ta gärna med andra källor (ex. artiklar, regeringsbeslut, lagar etc.)

Under seminariet

Under redovisningens gång kommer ni givetvis få ta med er allt material som ni kan tänkas behöva, så som anteckningar, artiklar etc. Jag kommer att vara debattledare och fördela ordet. Jag kommer att inleda varje debatt med att kortfattat förklara målet för åhörarna (dvs. resten av klassen) samt då även förklara ert ställningstagande. Därefter är vi igång. Varje mål kommer att behandlas i max 20 minuter. Om vi drar över tiden så hoppas jag att det är okej då jag vid några tillfällen släppt er tidigare. Det är ett givande och tagande. Målet är givetvis att hålla oss inom den utsatta tiden.

Ordning Seminarie

Målområde

1

9: Ökad fysisk aktivitet

2

4: Ökad hälsa i arbetslivet

3

10: Goda matvanor och säkra livsmedel

4

6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

5

7: Gott skydd mot smittspridning
8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa

6

11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

 Ställningstaganden

 

Diskussionerna kommer sedan att präglas av att grupperna ska (genom fakta som de gjort research om innan) att argumentera för sin sak. Ni ska lägga fokus på att just hitta bra argument inom ert målområde. Gör en ordentlig research och kom ordentligt förberedda!

Diskussion 1 – Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet

Här talas det givetvis om att fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Målet för de samlade insatserna är att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Detta ska främst ska  genom insatser som ska stimulera till mer fysisk aktivet i skolan och anslutning till jobbet och mer fysisk aktivet under fritiden, samt att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion och träning på deras egna villkor.

Ni ska diskutera följande: Enligt detta folkmål görs det eller planeras det göras insatser för att öka den fysiska aktiviteten samhället, samtidigt som det även sägs det att det är individens ansvar att röra på sig tillräckligt.

Tjejer – Ni anser inte att det är individens ansvar att öka sin fysiska aktivitet, utan att det finns andra viktiga faktorer som spelar in.

Killar – Ni anser att det är enbart individens ansvar att öka sin fysiska aktivitet. Se till fördelar med er åsikt, vad vinner individen på detta.

Diskussion 2 – Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet

I folkhälsomålet menar man att ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmän tförbättrad hälsa, utan är även en förutsättning för en hållbar tillväxt. Arbetsmiljön måste vara god och arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen ett stort ansvar i detta. De grundvillkor som då ställs är arbetstagaren ska känna att han/hon har kontroll, känner delaktighet och inflytande över sitt eget arbete. De inkluderar hur det ska utföras och att han/hon ska kunna påverka sin arbetstakt/arbetsmängd till aktuell förmåga. Detta kan även överföras på er och min roll i skolan.

Ni ska ta ställning till om det är möjligt för arbetsgivaren (eller i ert fall läraren) att överlåt kontrollen till den anställda när det kommer till hur arbetet ska utföras? Framförallt om det är möjligt att låta den anställda (eller eleven) få påverka arbetstakt och arbetsmängd efter aktuell förmåga? 

Grupp 3 – Ni är FÖR detta påstående

Grupp 6 – Ni är EMOT detta påstående

Diskussion 3 – Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel

”Maten har en avgöra betydelse för hälsan”. Så inleds folkhälsomål nr. 10. Då Livsmedelspolitiken har som mål en livsmedelsproduktion som är ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar, betonar regeringen i folkhälsopropositionen angelägenheten att ett mål formuleras för insatser när det gäller svenska folkets matvanor. Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, då övervikt håller på att utvecklas till ett dominerande problem, där det är av vikt att medborgarnas kunskaper om sambandet mellan kost och hälsa ökar.

Er diskussion kommer att handla om vems ansvar det är att säkerställa att det svenska folket informeras om hur deras val av matvaror och livsmedel påverkar deras hälsa. Verkar konsumetkraften i detta fall eller är det någon annans ansvar?

Grupp 4 – Ni anser att det är konsumenten som har ansvaret för sitt eget liv och därmed på egen hand bör söka den information som finns tillgänglig

Grupp 5 – Ni anser att det inte enbart är konsumentens ansvar utan att det ligger på samhället och regeringen att bistå med information och hjälpinsatser.

Diskussion 4 – Målområde 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Eftersom hälso- och sjukvården i Sverige har en bred kunskap och stor kontaktyta gentemot befolkningen så har den även i detta fall fått ett eget folkhälsomål. Utöver det generella ansvaret för en god hälsa i befolkningen är syftet att förebygga ohälsa genom att upplysa om metoder att förebygga sjukdom och skada. Fokuset ska alltså flyttas från att hjälpa sjuka till att förebygga ohälsa. Detta vill man göra bl.a. genom ekonomiska medel för att öka informationen. 

Ni ska ta ställning till är om de ekonomiska resurser som detta mål kräver är rätt väg att gå för att förbättra folkhälsan i samhället.

Grupp 2 – Ni är FÖR att mer pengar ska satsas

Grupp 3 – Ni är EMOT att mer pengar ska satsas

Diskussion 5 – Målområde 7: Gott skydd mot smittspridning + 8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa

Dessa två mål handlar delvis om två skilda saker men de går även in i varandra. I målet Gott skydd mot spridning behandlas alla eventuella åtgärder för att säkra att smitta av mikroorganismer (virus och bakterier) inte ska spridas. En ständig debatt är om narkomaner ska få fri tillgång till sprutor eller ej pga. den höga smittorisken då de delar på sprutor. Motståndare menar att detta snarare gör det enklare för dem att fortsätta missbruka, även om det stävjar problemet. Vad det gäller mål nr 8 så handlar det delvis om de sexuellt överförbara sjukdomarna och de åtgärder som behövs för att säkra en trygg och säker sexualitet och reproduktiv hälsa. Här behandlas även personers rättigheter att utöva visa sin sexualitet, vare sig man är homosexuell, bisexuell, transexuell eller homosexuell. Respekt ska finnas för varje individs sexuella läggning.

Det ni ska diskutera är vilken skyldighet skolan har i att informera om och arbeta med dessa frågor. 

Grupp 1 – Ni anser att skolan är den enskilt viktigaste aktören när det kommer till ungdomars kunskaper inom sex och samlevnad.

Grupp 5 – Ni anser att skolan visserligen är viktig, men absolut inte den viktigaste aktören när det kommer till ungdomars kunskaper inom sex och samlevnad.

Det kan verka rätt uppenbar varför detta mål formulerats då bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Riksdag och regering har beslutat om mål och insatser för alkohol- och narkotikapolitiken. Att begränsa alkoholen negativa effekter, minska tobaksbrukets effekter samt verka för ett narkotikafritt samhälle har länge varit viktika folkhälsofrågor och naturliga delar i välfärdspolitiken. Ett nytt problem har dock hamnat i fokus då man vill försöka förstå sambandet mellan bruket av de olika medlen och spelmissbruk, som är en växande form av missbruk i samhället.

Då vi alla kan förstå vinsterna med att inte nytja nikotin och doping samt ha ett minskat intag av alkohol, så är frågan om spelmissbruket mer svårtolkat. På sida 88 i propositionen står det att Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva behovet av vård, behandling och annat stöd till spelberoende och deras anhöriga. Utefter detta ska sedan åtgärder utformas.

Er uppgift är att diskutera om det ska vara okej för spelförtag att annonsera fritt eller om det ska regleras för att minska spelmissbruket.

Grupp 4 – Ni tycker att annonseringen det ska regleras

Grupp 6 – Ni anser att det inte är i annonseringen problemet ligger utan att den borde vara fri.

Syftet med kunskapsområdet är att ni ska få visa på era kunskaper inom Hälsa och samhälle. För godkänt ska du delta aktivt i seminariet där du kan ge exempel på samband mellan hur folkhälsan påverkas av gällande hälsomål. För väl godkänt ska du även  kunna se sambanden ut ett nutida och historiskt perspektiv, dvs. dra slutsatser kring hur hälsan har påverkats av att samhället har förändrats över tiden. För mycket väl godkänt kan du även ge förslag på hur samhället borde utformas för att främja folkhälsan.

 

Innan seminariet

Vidare kommer ni även längre ner i dokumentet finna direktiven kring varje mål, dvs. vilket ställningstagande ni som grupp kan få. Observera att jag valt att göra på lite olika sätt beroende på vilket mål det är som behandlas. Vissa är bara för eller emot ett påstående, andra har jag gett direktiv kring ert ställningstagande i en viss fråga. Resultatet är ändå detsamma så läs igenom det mål som ni ansvarar för och börja sedan hitta belägg för era argument som talar för det ställningstagande ni fått. Viktigt är att givetvis vända er till målet i fråga, men begränsa er inte enbart till det utan ta gärna med andra källor (ex. artiklar, regeringsbeslut, lagar etc.)

 

Under seminariet

Under redovisningens gång kommer ni givetvis få ta med er allt material som ni kan tänkas behöva, så som anteckningar, artiklar etc. Diskussionerna kommer sedan att präglas av att varje grupp ska (genom fakta som de gjort research om innan) diskutera varje mål.

 Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället

Delaktighet och inflytande i samhället anses av regeringen vara en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet vill man att särskild vikt ska läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer. Detta gäller även då det kommer till barns, ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. Man menar att möjlighet till delaktighet och inflytande är kärnfrågor för ett demokratiskt samhälle och har visat sig även påverka folkhälsan.

Er uppgift är att diskutera om man som enskild individ känna ohälsa genom att inte känna delaktighet.

Målområde 3: Trygga och goda uppväxtvillkor

Enligt folkhälsoinstitutet är trygga och goda uppväxtvillkor på lång sikt avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan. Trygga och goda uppväxtvillkor skall därför utgöra ett särskilt målområde. Det är den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar som bör uppmärksammas särskilt, liksom utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor.

Ni ska, utifrån nedan given ståndpunkt, diskutera vem ansvar det är att stävja barn och ungdomars ökade ohälsa. Ni ska kartlägga de åtgärder som görs och även då se över om ni anser att det behövs ytterligare åtgärder som inte finns med i propositionen.

Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet

I folkhälsomålet menar man att ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt förbättrad hälsa, utan är även en förutsättning för en hållbar tillväxt. Arbetsmiljön måste vara god och arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen ett stort ansvar i detta. De grundvillkor som då ställs är arbetstagaren ska känna att han/hon har kontroll, känner delaktighet och inflytande över sitt eget arbete. De inkluderar hur det ska utföras och att han/hon ska kunna påverka sin arbetstakt/arbetsmängd till aktuell förmåga. Detta kan även överföras på er och min roll i skolan.

 

Ni ska ta ställning till om det är möjligt för arbetsgivaren (eller i ert fall läraren) att överlåt kontrollen till den anställda när det kommer till hur arbetet ska utföras? Framförallt om det är möjligt att låta den anställda (eller eleven) få påverka arbetstakt och arbetsmängd efter aktuell förmåga?

Målområde 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Eftersom hälso- och sjukvården i Sverige har en bred kunskap och stor kontaktyta gentemot befolkningen så har den även i detta fall fått ett eget folkhälsomål. Utöver det generella ansvaret för en god hälsa i befolkningen är syftet att förebygga ohälsa genom att upplysa om metoder att förebygga sjukdom och skada. Fokuset ska alltså flyttas från att hjälpa sjuka till att förebygga ohälsa. Detta vill man göra bl.a. genom ekonomiska medel för att öka informationen.

Ni ska ta ställning till är om de ekonomiska resurser som detta mål kräver är rätt väg att gå för att förbättra folkhälsan i samhället.

Målområde 7: Gott skydd mot smittspridning + 8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa

Dessa två mål handlar delvis om två skilda saker men de går även in i varandra. I målet Gott skydd mot spridning behandlas alla eventuella åtgärder för att säkra att smitta av mikroorganismer (virus och bakterier) inte ska spridas. En ständig debatt är om narkomaner ska få fri tillgång till sprutor eller ej pga. den höga smittorisken då de delar på sprutor. Motståndare menar att detta snarare gör det enklare för dem att fortsätta missbruka, även om det stävjar problemet. Vad det gäller mål nr 8 så handlar det delvis om de sexuellt överförbara sjukdomarna och de åtgärder som behövs för att säkra en trygg och säker sexualitet och reproduktiv hälsa. Här behandlas även personers rättigheter att utöva visa sin sexualitet, vare sig man är homosexuell, bisexuell, transexuell eller homosexuell. Respekt ska finnas för varje individs sexuella läggning.

Det ni ska diskutera är vilken skyldighet skolan har i att informera om och arbeta med dessa frågor.

Målområde 9: Ökad fysisk aktivitet

Här talas det givetvis om att fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Målet för de samlade insatserna är att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Detta ska främst ska  genom insatser som ska stimulera till mer fysisk aktivet i skolan och anslutning till jobbet och mer fysisk aktivet under fritiden, samt att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion och träning på deras egna villkor.

Ni ska diskutera följande: Enligt detta folkmål görs det eller planeras det göras insatser för att öka den fysiska aktiviteten samhället, samtidigt som det även sägs det att det är individens ansvar att röra på sig tillräckligt.

Målområde 10: Goda matvanor och säkra livsmedel

”Maten har en avgöra betydelse för hälsan”. Så inleds folkhälsomål nr. 10. Då Livsmedelspolitiken har som mål en livsmedelsproduktion som är ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar, betonar regeringen i folkhälsopropositionen angelägenheten att ett mål formuleras för insatser när det gäller svenska folkets matvanor. Det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, då övervikt håller på att utvecklas till ett dominerande problem, där det är av vikt att medborgarnas kunskaper om sambandet mellan kost och hälsa ökar.

Er diskussion kommer att handla om vems ansvar det är att säkerställa att det svenska folket informeras om hur deras val av matvaror och livsmedel påverkar deras hälsa. Verkar konsumetkraften i detta fall eller är det någon annans ansvar?

Målområde 11: Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

Det kan verka rätt uppenbar varför detta mål formulerats då bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor för hälsan. Riksdag och regering har beslutat om mål och insatser för alkohol- och narkotikapolitiken. Att begränsa alkoholen negativa effekter, minska tobaksbrukets effekter samt verka för ett narkotikafritt samhälle har länge varit viktika folkhälsofrågor och naturliga delar i välfärdspolitiken. Ett nytt problem har dock hamnat i fokus då man vill försöka förstå sambandet mellan bruket av de olika medlen och spelmissbruk, som är en växande form av missbruk i samhället.

Då vi alla kan förstå vinsterna med att inte nytja nikotin och doping samt ha ett minskat intag av alkohol, så är frågan om spelmissbruket mer svårtolkat. På sida 88 i propositionen står det att Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva behovet av vård, behandling och annat stöd till spelberoende och deras anhöriga. Utefter detta ska sedan åtgärder utformas.

Er uppgift är att diskutera om det ska vara okej för spelförtag att annonsera fritt eller om det ska regleras för att minska spelmissbruket.

 

Ni finner det hos KGMAB

Ni finner det hos KGMAB

Gilla/Dela med dig!

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Det här inlägget postades i Allmänt, Det dagliga arbetet, Formativ bedöming idrott och hälsa, GY11, Pedagogik, Quick fix - lektionsplaneringar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Protected by WP Anti Spam